gebruikersvoorwaarden Mijn MamaMia-app

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software ‘mijnmamamia’. Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden accepteert kunt u gebruik maken van mijnmamamia.

Definities

1. Mama Mia Kinderopvang
Mama Mia Kinderopvang, handelend onder de naam mijnmamamia, gevestigd en kantoorhoudende    – te Amersfoort aan de Hoefseweg 5, 3821 AE, KvK-nummer: 30154429

– te Bunnik aan de Schoudermantel 33, 3981 AE, KvK-nummer: 64988910

2. mijnmamamia
Een software applicatie die Mama Mia Kinderopvang heeft laten ontwikkelen om ouder(s) / verzorger(s) op eenvoudige wijze te laten communiceren met de medewerkers van Mama Mia Kinderopvang over de opvang van hun kind.

3. Gebruiker
Natuurlijk persoon die gebruik maakt van mijnmamamia.

4. Voorwaarden
Deze gebruikersvoorwaarden, of gewijzigde versies, die in de plaats van deze Voorwaarden treden.

Doel van mijnmamamia
mijnmamamia is een online portaal voor de computer met bijbehorende applicatie ontwikkeld voor mobiele telefoons en tablets die tot doel heeft om ouders/verzorgers die gebruik maken van de kinderopvang van Mama Mia op eenvoudige en interactieve wijze te laten communiceren met de medewerkers van Mama Mia over de opvang en het welbevinden van hun kind.

Gebruik mijnmamamia
1. Alleen de Gebruiker die aan de hierna te noemen Voorwaarden voldoet, mag gebruik maken van mijnmamamia. Het gebruik van het portaal en de app is op eigen risico van de Gebruiker.

2. Voorwaarden voor het gebruik van mijnmamamia
a) De Gebruiker dient contractueel gebruik te maken van Mama Mia Kinderopvang;
b) De Gebruiker dient door Mama Mia Kinderopvang geïdentificeerd te zijn;
c) De Gebruiker dient deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd;

3. Mama Mia Kinderopvang heeft het recht het gebruik door een Gebruiker (tijdelijk) te verbieden en/of feitelijk onmogelijk te maken indien
a) Mama Mia Kinderopvang misbruik van mijnmamamia vermoedt of constateert;
b) Mama Mia Kinderopvang twijfelt aan de identiteit van de Gebruiker;
c) Mama Mia Kinderopvang twijfelt aan de toestemming van de Gebruiker;
d) De Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden;
e) Mama Mia Kinderopvang het vermoeden heeft dat de veiligheid van de persoonsgegevens van één of meer Gebruikers of van hun kind niet gewaarborgd is;
f) Mama Mia Kinderopvang meent dat de veiligheid van het kind van één of meer Gebruikers door het gebruik van mijnmamamia negatief beïnvloed wordt.

4. Mama Mia Kinderopvang spant zich in om onderbrekingen in de toegang van de Gebruiker tot mijnmamamia tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat de Gebruiker te allen tijde toegang heeft. Onder meer in verband met beheer-en onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat mijnmamamia gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is.

5. Het gebruik van mijnmamamia is strikt persoonlijk. De Gebruiker dient zich te registreren met een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord.

6. De Gebruiker mag mijnmamamia alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden.

7. De Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van mijnmamamia verstoren of die anderzijds de belangen of goede naam van Mama Mia Kinderopvang kunnen schaden.

8. De Gebruiker zal zijn inloggegevens op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen en zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken.

Communicatie
Door middel van mijnmamamia kunnen (privé)berichten worden uitgewisseld. De Gebruiker hanteert bij het schrijven van privé(berichten) algemeen bekende normen, waarden en omgangsvormen. Partijen benaderen elkaar met wederzijds respect. Mama Mia Kinderopvang is gerechtigd om (privé)berichten te verwijderen indien zij dat nodig acht.

Privacy
1. Door het gebruik van mijnmamamia stemt de Gebruiker in met het verwerken van de in deze Voorwaarden genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. De Gebruiker heeft ten alle tijden de mogelijkheid om het gebruik van mijnmamamia te staken en om Mama Mia Kinderopvang te verzoeken de toegang tot zijn persoonsgegevens en die van zijn kind te blokkeren.

2. In het kader van het gebruik van mijnmamamia worden door Mama Mia Kinderopvang de volgende persoonsgegevens verwerkt 

  • De Gebruiker: naam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum en contactgegeven
  • Het kind: naam, geslacht, geboortedatum

3. Het doel van de verwerking van de in het vorige lid bedoelde persoonsgegevens is om de Gebruiker en de medewerkers van Mama Mia Kinderopvang in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie uit te wisselen over de opvang en het welbevinden van het kind van de Gebruiker. Dit met het oog op het verbeteren en faciliteren van de zorg voor diens kind.

4. Mama Mia Kinderopvang hecht veel waarde aan privacy. Alle door de Gebruiker aan Mama Mia Kinderopvang verstrekte persoonsgegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij expliciet anders door de Gebruiker kenbaar gemaakt, en niet zonder expliciete toestemming van de Gebruiker door Mama Mia Kinderopvang worden bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit volgens de wet is vereist.

5. Mama Mia Kinderopvang spant zich voortdurend in om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. De Gebruiker is gerechtigd om Mama Mia Kinderopvang te verzoeken om inzage, correctie (in geval van onjuiste gegevens) of verwijdering van persoonsgegevens van zichzelf en / of diens kind.

  • Foto’s waar alleen het kind van de Gebruiker op staat worden alleen met de Gebruiker gedeeld.
  • Foto’s waar meerdere kinderen op staan worden gedeeld met de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen die op de foto staan.
  • Wanneer het een groepsfoto betreft wordt deze foto gedeeld met alle ouder(s) verzorger(s) van de kinderen van de groep.

De Gebruiker gaat integer om met de foto’s waar hij/zij beschikking over krijgt. De Gebruiker wordt dan ook verzocht deze foto’s niet te verspreiden of openbaar te maken en rekening te houden met de belangen van andere ouders en hun kinderen. Vanuit het portaal/de app biedt Mama Mia Kinderopvang GEEN mogelijkheid om foto’s te plaatsen op social media. Dit om te voorkomen dat ongewenst foto’s met daarop andere kinderen online worden gezet. Mama Mia Kinderopvang kan echter niet verhinderen dat andere gebruikers foto’s openbaar maken via social media of anderszins verspreiden. Mama Mia Kinderopvang is daar ook niet voor aansprakelijk. Als de Gebruiker zelf voorgenoemd risico op openbaarmaking wil beperken kan hij/zij diens toestemming intrekken en zodoende aangeven dat van diens kind geen foto’s gemaakt en/of geüpload mogen worden.

De foto’s worden gepubliceerd in een afgesloten omgeving. Personen zonder inlogcodes kunnen de foto’s dus niet zien. Het kind van de Gebruiker zal NIET naar boven komen in de zoekresultaten van zoekmachines.

8. Bovenstaande privacy voorwaarden hebben alleen betrekking op handelingen die door Mama Mia Kinderopvang worden verricht. Indien de Gebruiker zelf door middel van het portaal / de applicatie persoonsgegevens aan derden verstrekt, is deze daarvoor zelf verantwoordelijk.

Beveiliging en juist functioneren mijnmamamia

1. Alle (persoons)gegevens die via mijnmamamia worden verzameld worden in een professioneel beveiligde omgeving opgeslagen. Door Mama Mia Kinderopvang zijn de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden en ter bescherming van de privacy van de Gebruiker en diens kind. Aanvullende informatie over beveiligingsmaatregelen voor mijnmamamia is te vinden op het portaal.

2. De Gebruiker neemt bij gebruik van mijnmamamia voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de privacy, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik van een beveiligde browser.

3. Mama Mia Kinderopvang kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van de Gebruiker en / of diens kind. Mama Mia Kinderopvang is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden door Gebruikers of derden.

4. In geval door een derde onrechtmatig toegang wordt verkregen tot gegevens van de Gebruiker en/ of diens kind of het vermoeden daartoe bestaat, zal Mama Mia Kinderopvang de Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk informeren.

5. Mama Mia Kinderopvang zal zich naar redelijkheid inspannen om mijnmamamia juist te laten functioneren en problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. Mama Mia Kinderopvang garandeert echter niet dat mijnmamamia ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.

6. Alle informatie (persoonsgegevens, foto’s, berichten etc.) die via mijnmamamia wordt uitgewisseld, wordt na beëindiging van het gebruik van mijnmamamia door Mama Mia Kinderopvang voor een periode van een jaar bewaard. Daarna verwijdert Mama Mia Kinderopvang de desbetreffende informatie.

Cookies
Op mijnmamamia wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde technische cookies (ook wel sessiecookies genoemd). Dit zijn cookies die als enige doel hebben een verzoek dat door een Gebruiker gestuurd te relateren aan de informatie die voor deze Gebruiker op de server staat (in de sessie). Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘third-party’ cookies of ‘tracking’ cookies.

Auteursrecht
Behoudens de eigen persoonsgegevens mag niets van mijnmamamia worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mama Mia Kinderopvang.

Instemming met de gebruikersvoorwaarden
Indien de Gebruiker zich registreert voor het gebruik van mijnmamamia, gaat deze akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals die op dat moment worden weergegeven.

Wijzigingen
Mama Mia Kinderopvang behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker wordt door Mama Mia Kinderopvang geïnformeerd over wijzigingen in de Voorwaarden.

Vragen over mijnmamamia
Voor vragen, verzoeken of klachten over mijnmamamia kan de Gebruiker een e-mail sturen naar info@mamamia.nl of telefonisch contact opnemen met de locatiemanager van

  • Bunnik:         Fiola Doedijns    030-6565565
  • Amersfoort:  Marielle Smeets 033-4554868

Ik heb een andere vraag